موقعیت،سرنخی فراهم کرده،این سرنخ باعث شده است به اطلاعاتی که در حافظه ذخیره شده دست یابد و این اطلاعات پاسخ را ارائه میدهند.شهود،چیزی بیشتر یا کمتر از شناخت نیست.

هربرت سیمون

 این جمله قاطع،جادوی شهود رو تو تجارب روزمره حافظه کم تر میکنه.ما همیشه از داستان اتش نشانی که ناگهان تصمیم میگیره و از خانه ای فرار میکنه که چند لحظه بعد منفجر میشه،مبهوت میشیم.

زیرا اتش نشان خطر رو به صورت شهودی تشخیص داده،((بدون آنکه بداند چگونه می داند.))

به همین شکل هم نمیدونیم که چطوری وقتی وارد اتاقی میشیم تشخیص میدیم فردی که اونجا ایستاده دوست صمیمیمونه.

درس اخلاقی گفته سیمون اینه که راز دانستن بدون انکه بدانیم،ویزگی خاص شهود نیست؛

بلکه یکی از هنجار های زندگیِ ذهنیست.